Allmänna villkor:

Samtliga hyresgäster förutsätts ha läst igenom och förstått nedanstående villkor


Ansvar:

 • Ansvarig uthyrare och värd är Svinhuset Fritid (ingår i Wästlundgruppen AB).

Värdens skyldigheter:

 • Bekräfta bokningen skriftligen eller via mail.

 • Skicka handlingar och uppgifter om var nyckeln kan hämtas i god tid före avtalad ankomstdag.

 • Lämna korrekt information om semesterbostaden.

 • Semesterbostaden ska kunna disponeras från kl. 15.00 avtalad ankomstdag och till kl. 11.00 avresedagen, om inget annat avtalats.

Bokningens giltighet:

 • Bokningen är bindande så snart gästen har betalat bokningsavgiften och värden har skickat ut en bokningsbekräftelse till gästen.

 • Sker bokning 0-21 dagar innan hyresperiodens början så är  beställningen bindande vid bokningstillfället.

 • I och med detta godtar hyresgästen samtliga de villkor som gäller för hyresavtalet.

Betalningsvillkor:

 • Bokningsavgiften (1000 SEK/vecka) skall betalas inom 10 dagar från att ni erhållit en reservationsbekräftelse. Understiger hyresbeloppet 1000 SEK skall hela beloppet betalas inom 10 dagar.

 • I den utannonserade hyran är bokningsavgiften redan inkluderad.

 • Uthyrning till privatpersoner är momsbefriad. Är hyresgästen momspliktig tillkommer moms 25%.

 • Resterande hyresbelopp skall, om ej annat överenskommits, betalas in på ett i bokningsbekräftelsen angivet konto och skall då vara värden tillhanda senast 45 dagar före avtalad ankomstdag. Bankens transaktionskostnad betalas av hyresgästen.

Hyresgästens rättigheter:

 • Om semesterbostaden inte stämmer överens med den information som publicerats har ni rätt att kräva ett tillrättaläggande av värden. Är detta inte möjligt kan hyresgästen begära att värden sätter ned hyran.

 • Om ni har klagomål bör ni framföra dem snarast möjligt, dock senast inom 3 dagar från ankomstdagen. Fel som uppstår under vistelsen, bör ni anmäla omgående, så att värden får en chans att rätta till det.

 • Eventuella reklamationer måste klaras upp direkt på plats med hyresvärden, reklamationer i efterhand kan inte tillmötesgås, då värden inte i efterhand har några möjligheter att rätta till problemen eller skaffa alternativen.

Försenad betalning:

 • Om bokningsavgiften inte betalas i tid (inom 10 dagar från att ni erhållit en reservationsbekräftelse) annulleras bokning.

 • Om resterande hyra inte betalas enligt ovan ses det som en avbokning från hyresgästens sida och då gäller reglerna för avbokning, se “avbokningsregler”

Avbokningsregler:

 • Avbokning skall ske skriftligen eller via mail med mottagningsbevis till värden.

 • Värden bekräftar avbokningen skriftligen/via mail till hyresgästen.

 • Vid avbokning tidigare än 30 dagar före avtalad ankomst betalas enbart bokningsavgiften. Eventuellt överskjutande belopp återbetalas.

 • Vid avbokning mindre än 30 dagar före avtalad ankomst betalas både bokningsavgiften samt 100% av resterande belopp(hyran).Hyresgästen har rätt att ersätta er med annan hyresgäst. Värden måste godta den personen om denne inte har särskilda skäl att vägra. Kan bostaden genom värdens försorg återuthyras betalas endast en expeditionsavgift på högst 500 SEK.

Avbeställningsskydd:

Hyresgästen kan skydda sig mot avbeställningskostnaden genom att köpa ett avbeställningskydd. Denna försäkring erbjuds av och kan köpas hos Europeiska
Försäkringsaktiebolaget (www.europeiska.com).

 Ombokning:

 • Vid ombokningar senast 40 dagar före avtalad ankomstdag tar värden ut en ombokningsavgift på 200 kronor. Vid ombokningar senare
  än 40 dagar före avtalad ankomstdag gäller ovan angivna regler för avbokning om ej annat avtalats.

Hyresgästens skyldigheter:

 • Hyresgästen försäkrar att denne vid bokningstillfället är myndig och över 18 år.

 • Hyresgästen skall vårda semesterbostaden väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller för det hyrda objektet.

 • Hyresgästen förbinder sig vidare att betala alla kostnader för eventuell skadegörelse på fastighet och dess inventarier (lösöre m.m.), för vilka hyresgästen kan ställas ansvarig.

 • Hyresgästen får inte använda semesterbostaden till något annat än vad som avtalades vid bokningen (vanligtvis fritidsändamål) och får inte låta fler personer övernatta i semesterbostaden eller på tomten än vad som angivits vid bokningstillfället.

 • Antalet boende i stugan eller lägenheten får aldrig överstiga totala antalet bäddar med undantag för 1 barn under 5 år. Om gästerna trots detta är flera än angivet bäddantal har hyresvärden rätt att kräva extra betalning eller avhysa gästerna. Barn över 5 år räknas som en person.

 • Om flera personer än tillåtet bebor objektet eller om hyresgästerna uppträder störande har värden rätt att vräka hyresgästen om rättelse ej omedelbart sker
  efter tillsägelse alt. utkräva extra ersättning. Någon återbetalning för resterande hyrestid sker inte vid vräkning.

 • Hyresgästen måste städa ordentligt före avresan (Följ de anvisningar som finns tillgängliga i semesterbostaden). Om inte dessa anvisningar följs kommer kostnad för städning att faktureras Hyresgästen i efterhand.

 • Sopor och annat avfall skall hanteras enligt de återvinningsregler som gäller för Gotlands kommun och som finns anslagna i bostaden.

 • Rökning inomhus är förbjuden Om hyresgästen inte följer förbudet står denne för kostnaden av röksaneringen.

Husdjur:

Av hänsyn till eventuella allergiker kan vi inte ta emot hund eller katt i våra gästhus. .

Reklamation:

Eventuella anmärkningar skall framföras så snart som möjligt under hyrestiden direkt till värden. OBS! Anmärkningar, som ej framförts inom de två första dagarna av hyrestiden till värden ombud beaktas ej efter hyrestidens slut.

Krig, naturkatastrofer, strejker mm:

 • Värden har rätt att träda ifrån hyresavtalet om semesterbostaden inte kan tillhandahållas på grund av krigshandlingar, naturkatastrofer,  arbetsmarknadskonflikt, längre avbrott i vatten- eller energitillförseln, eldsvåda eller andra liknande större händelser, som varken hyresgästen eller värden kunnat förutse eller påverka. Hyresgästen får i sådant fall snarast möjligt tillbaka vad som har betalats med avdrag för den nytta denne eventuellt haft av semesterbostaden.

Priser / deposition:

 • Värden har rätt att ta en deposition av hyresgästen i samband med betalningen av hyresbeloppet eller senast vid ankomst. Vid depositionstagande vid ankomst och utan tidigare upplysning får depositionen inte överstiga 1000 SEK. Denna deposition står som garanti för att hyresgästen slutstädar på avresedagen. Efter att hyresvärden godkänt slutstädningen
  återbetalas depositionen av hyresvärden.
 • Extra kostnader såsom för ström och vatten är redan inkluderade i det överenskomna priset.

 • Det kan komma till priskorrigering vid större växelkursförändringar. Skulle det nya priset överstiga 10% av det utannonserade priset vid bokningstillfället har hyresgästen den särskilda rätten att träda ifrån hyreskontraktet.

Eventuell tvist:

Parter är hyresvärden och hyresgästen. Vid eventuella klagomål vänder sig parterna direkt till varandra.