Husarves narkinnehav i samband med den geometriska uppmätningen 1701. En del av marken sträcker sig över gränsen till Garde socken i anslutning till Tälleby och två lindor finns antecknade i När socken.

 

Husarfve ½ Heman Crono och öde

Åker
Tld knl
A Gärdetwären ähr af sandh 0,375
b Gatåker af sandh 1,5
c Söidesåker af swartmulla medh ör Hög jordh 1,875
Summa: 3,75 0
ingen summering av kartritaren 3 42
ängiar: Hö Parm
d SöidesEnge af mager moowall och liungbakkar, beswärlig Eng a 9 Mannslätt 3
e Högården Hoos Hemmor Skarpåker 1 Mannslätt, godh Höömarck 1
f KullEnge utj Garde Hoos Tellby a 6 mannslätt 2,5
– utj gärdeåker 1 manslätt 0,5
g Ett st: utj TranEnge om ½ mansslätt 0,25
Summa: 7,25
ingen summering av kartritaren

Hagar:
h/ Hagan… till brensell och ringa giärdsell, god muhlbeet ähr öde, kunne föda 4 Hestar
J/ Betningen ähr mehrendehls liungmoo, kan föda 1 Kalf

Skogh:
k/ Burgschogen… till brensell och giärdsell
l/ Ett st: skogh uthan för Söides Enge emoo(t) Bönda åå

Dhenne gård ähr nu förtijden aldeles öde och afhyst

2 lindor antecknade i När